Vervolg

Naarmate de verdere uitwerking van de plannen richting realisatie en beheer zullen ook nieuwe spelers in de arena verschijnen: externe ontwerpers, aannemers, tot op heden nog niet betrokken stadsdiensten,… Die nieuwe partijen moeten idealiter mee gaan in het proces van samenwerking en participatie. Ze hebben echter vaak niet deze cultuur en deze ervaring. Het is nog onduidelijk hoe dit aangepakt moet worden. Een mogelijkheid zou er in kunnen bestaan om deze groepen ook mee op te nemen in de participatiestuurgroep.
Een belangrijke vrees is dat het succes van het proces een gevoel van comfort creëert bij de betrokken partners. De grootste en constante bedreiging hiervan is dat de betrokken partners het gevoel gaan hebben dat ‘de opdracht geslaagd is’, op hun lauweren gaan rusten en dreigen te hervallen in de klassieke rolpatronen. Dit geldt zowel voor de overheidsdiensten die bijvoorbeeld terugvallen op meer klassieke inspraakprocedures, waarbij vooral gepeild wordt naar het negatieve in plaats van het positieve, als bijvoorbeeld voor clubs die minder alert en samenwerkend worden. De grootste uitdaging bestaat er uit om te blijven investeren in de samenwerking. Die is misschien vanzelfsprekend geworden, maar op lange termijn is dat zeker niet het geval. Er zullen zich in de toekomst continu nieuwe ‘bedreigingen’, maar ook nieuwe kansen aandienen die aangepakt moeten worden. Vanuit alle hoeken moet het proces daarom blijvend aandacht krijgen: bestuur, ambtelijke overheid én betrokken gemeenschap.
De intensiteit van het proces is, vooral voor vrijwilligers en vaak ook voor de ontwerpers, een hele investering. Participatiemoeheid treedt soms op, vooral wanneer zij het gevoel hebben dat er geen of te traag vooruitgang/ verandering optreedt. De duur van een ruimtelijk ontwikkelingsproces, meestal meerdere jaren, is een bedreiging voor het engagement. Een wervend programma, met tal van specifieke buurtinitiatieven waarin soms kleine vorderingen op een aangename manier in de kijker worden gezet of waar bijkomende inspiratie wordt aangeboden, kan hier een oplossing bieden.
Dankzij de inbreng van alle betrokkenen werden de ruimtelijke kwaliteiten gaandeweg sterker. De participatieve werkwijze verdient het om te worden voortgezet op het niveau van de uitwerking van de deelprojecten, de concrete uitvoering en de afspraken m.b.t. het beheer van het gebied. Zo wordt en blijft het park ‘eigendom’ van de verschillende betrokkenen. 

4 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.