Publieke inspraak van 14 maart tem 12 april 2011 over milieueffectenrapport Nieuw Zurenborg

De Stad Antwerpen wil overgaan tot het opstellen van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) “Nieuw Zurenborg”, voor herontwikkeling van de wijk Zurenborg in de deelgemeente Borgerhout. De mogelijke effecten van het GRUP op het leefmilieu worden bestudeerd in het planmilieueffectrapport (plan-MER).

Als eerste stap in dit plan-m.e.r. proces is een “nota voor publieke consultatie” opgesteld. Deze nota ligt ter inzage van 14 maart 2011 t.e.m. 12 april 2011 in het districtshuis van Antwerpen, het districtshuis van Borgerhout, het districtshuis van Berchem en op de dienst ruimtelijke planning van de Stad Antwerpen. U kan de nota voor publieke consultatie ook hier downloaden en op de webstek van de Stad Antwerpen. In deze “nota voor publieke consultatie” vindt u o.a. een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dit plan beschreven/bestudeerd zullen worden in het uiteindelijke plan-MER. Vanuit uw kennis van de omgeving kunt u aangeven welke milieueffecten volgens u extra onderzocht moeten worden en op welke manier die onderzocht kunnen worden. Milieueffecten zijn onder meer effecten op het vlak van gezondheid en veiligheid van de mens, op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, effecten op bodem, water, lucht, fauna, flora, landschap en geluid. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor mogelijke alternatieven. U wordt daarom van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure.

U kunt tot en met 12 april 2011 uw opmerkingen bezorgen aan het stadsbestuur van de stad Antwerpen of aan de dienst Mer op het onderstaande adres of e-mailadres. 

Uw inbreng wordt verwerkt in de richtlijnen die de dienst Mer opstelt voor de uitvoering van het plan-MER. Als u meer informatie wilt over de milieueffectrapportage, kunt u bellen naar het gratis nummer 1700 of surfen naar www.mervlaanderen.be.

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Dienst Milieueffectrapportage Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 BRUSSEL mer@vlaanderen.be

Gelieve bij uw inspraakreactie te vermelden om welk dossier dat het gaat.

0 Reacties

Nieuwe reactie inzenden

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.